Totul începe cu o idee


Am înțeles că aici sunt primii pași pe care îi faci în antreprenoriat și am făcut lucrurile să fie simple pentru tine.

Tot ce ai de făcut este să alegi o denumire de firmă, cine vor fi asociații, unde vei avea sediul social și să iei legătura cu unul din consultanții noștri.

Noi ne vom ocupa de întocmirea și depunerea dosarului complet fără ca tu să te deplasezi la Instituțiile Publice.

Putem face ca lucrurile să fie la fel de simple și dacă vrei să modifici actele firmei sau să-ți închizi o firmă.

Fii liber să acționezi!

Totul începe cu o idee


Am înțeles că aici sunt primii pași pe care îi faci în antreprenoriat și am făcut lucrurile să fie simple pentru tine.

Tot ce ai de făcut este să alegi o denumire de firmă, cine vor fi asociații, unde vei avea sediul social și să iei legătura cu unul din consultanții noștri.

Noi ne vom ocupa de întocmirea și depunerea dosarului complet fără ca tu să te deplasezi la Instituțiile Publice.

Putem face ca lucrurile să fie la fel de simple și dacă vrei să modifici actele firmei sau să-ți închizi o firmă.

Fii liber să acționezi!

Informații care te pot ajuta

Nu, ele reprezintă același lucru. CIF – cod de identificare fiscală, se mai numește și cod fiscal iar CUI este cod unic de înregistrare.

Certificatul constatator este un document eliberat de ONRC care prezintă starea la zi a firmei. Acesta se eliberează pe loc contracost, 45 lei, conform H.G. nr. 962/2017.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% sau 1% în funcție de numărul de angajați, astfel:
-3% dacă societatea nu are salariați;
-1% dacă societatea are cel puțin un salariat.

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate datorează plata unei taxe anuale către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă.
Valoarea ei se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.
Rezervarea de nume de firmă are termen de valabilitate 3 luni și se obține de la Registrul Comerțului.

Datorită abrogării prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate potrivit cărora contabilitatea anumitor entități care se încadrau în două criterii de mărime (CA și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro) putea fi organizată și condusă și pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, din 2015 acest lucru nu mai este permis.

Se utilizează noțiunea simplă de factură. Nu mai există noțiunea de Factură fiscală deoarece facturile fiscale tipărite, înseriate și numerotate de Imprimăria Națională nu mai există.

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa îl afișeze și să asigure respectarea acestuia.

În ceea ce privește stabilirea venitului net anul în sistemul real, acesta se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
În cazul stabilirii venitului net în sistemul norme de venit, acesta se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 16% asupra normei de venit specifică activității desfășurate. Normele de venit se stabilesc şi se publică anual, pe parcursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control iar celelalte categorii de contribuabili pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora. Acesta se achiziționează de la Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, prețul fiind de 30 lei.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
• – neachiziţionarea registrului unic de control de la Direcţiile Generale al Finanţelor Publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul
• – neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate
Amenzile sunt de la 500 lei la 1.000 lei pentru săvârșirea primei fapte și de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru săvârșirea celei de a doua.

Contribuabilii care refuză să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal, risca amenzi de la 25.000 lei la 27.000 lei.

31/1990 actualizată, art. 196 paragraful (3): ”Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui asociat unic este.”

Linia de credit este o facilitate pusă la dispoziția clienților săi de către bănci. Aceasta reprezintă suma maximă pe care o banca o poate da unui client, persoană fizică sau juridică, fără prea multe formalități. Valoarea creditului este determinată de câștigurile lunare ale clientului și în funcție de ratele plătite pentru alte credite.
Principalul avantaj al liniei de credit este dat de flexibilitatea cu care clientul poate să o folosească în mod treptat, în funcție de nevoile sale sau ale companiei. Astfel se pot utiliza credite successive până la un total și la o perioadă stabilită în prealabil (în general 3-5 ani). Pentru sumele utilizate, debitorul plătește o dobândă calculată de obicei în funcție de dobânda pieței din ziua utilizării efective. Pentru sumele neutilizate se platește un comision de angajament (în general 0,5% sau 0,75%).
Creditele la termen permit o flexibilitate foarte redusă, putând fi utilizate doar pentru destinațiile precizate în momentul solicitarii lor.
O linie de credit este foarte utilă dacă ai o afacere și dorești să reînnoiești echipamentele tehnologice din firma pe care o conduci.

Așa cum se prevede în regulamentul valutar ca regulă generală: plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu). Există însă și câteva excepții.

Cardul de debit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de disponibilităţile băneşti proprii, existente într-un cont deschis la emitent, pentru efectuarea operaţiunilor de plăți, retrageri-depuneri numerar, transferuri de fonduri.
Cardul de credit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de disponibilităţile băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea operaţiunilor prevăzute la cardul de debit, în limita unui plafon stabilit în prealabil.

Atunci când faci o plată valutară trebuie să știi că pentru plata comisioanelor bancare există 3 posibilități: OUR, BEN, SHA.
1. OUR înseamnă că plătitorul va plăti toate comisioanele legate de plată, atât ale sale cât și ale beneficiarului.
2. BEN – beneficiarul este cel care suportă ambele comisioane, atât ale acestuia cât și ale plătitorului.
3. SHA – fiecare își plătește comisionele.
Începând din 01.11.2009 se interzice procesarea ordinelor de plată transmise cu opțiunea BEN pentru plățile în EURO sau în altă monedă oficială a unei țări membre a Uniunii Europene (UE) sau a Zonei Economice Europene (EEA).

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice prevazute de lege.

Prezența unui notar public sau a unui avocat nu este obligatorie pentru a garanta valabilitatea unui contract de comodat.

Noțiunea de contabilitate primară se referă la întocmirea următoarelor documente contabile care stau la baza celor mai importante tranzacții economice:
• – contabilitatea registrului de casă;
• – contabilitatea notelor de intrare-recepție (NIR-uri);
• – întocmirea deconturilor de cheltuieli;
• – întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
• – întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie;
• – completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
• – întocmirea de state de plată, pontaje.

În cazul în care casa de marcat s-a defectat, până la repunerea în funcțiune, utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioadă într-un registru special, care se completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate.
La repunerea în funcţiune a aparatului, tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.

Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, excepţie făcând statele de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. O listă restrânsă de documente se pot păstra 5 ani.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal, utilizatorul trebuie să întocmească un dosar care va cuprinde:

  • – sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea;
  • – decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate;
  • – copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesară în situația în care prețul a fost introdus greșit în aparatul de marcat;
  • – nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

Structura codurilor IBAN:

  • – primele două caractere (alfabetice, majuscule) reprezintă codul de ţară al instituţiei respective;
  • – caracterele trei şi patru sunt caractere numerice de verificare şi validare a codului IBAN;
  • – următorul set de 4 caractere, al căror număr şi tip se stabilesc la nivel de ţară, definesc în mod unic instituţia financiară;
  • – numărului fix de caractere care definesc instituţia îi urmează un număr fix de caractere care definesc contul clientului.

Aceste caractere pot prelua formatul contului actual, dacă acesta nu depăşeşte numărul de caractere stabilit prin convenţie la nivel de ţară şi conţine doar caractere alfanumerice.

Băncile includ în Dobânda Anuală Efectivă (DAE) costul cu dobânda, comisioanele plătite în momentul acordării creditului, comisionele de analiză a dosarului de credit, comisioanele lunare sau anuale. De asemenea, în cazul în care contul a fost deschis doar în vederea derulării creditului, mai sunt incluse costurile cu administrarea contului curent.

Un aranjament încheiat cu o bancă, prin care unui client de peste hotare i se pune la dispoziție o sumă de bani, fiind o formă de decontare fără numerar, prin care unitățile asigură cu anticipație din propriile disponibilități sumele necesare efectuării anumitor plăți.

CMP (cost mediu ponderat) – este o metodă de descărcare de gestiune pentru stocuri. Costul fiecărui element se calculează pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei și a costului elementelor similare produse sau cumparate în timpul perioadei. Astfel valoarea ieșirilor este la nivelul unei medii între cele mai vechi și cele mai noi produse din stoc.

O activitate dependentă este orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare.